Philippe Grandjean de Fouchy

Z Encyklopedie knihy

Philippe Grandjean de Fouchy (1666-1714) rytec a písmař v Paříži, pověřený roku 1692 francouzskou Akademií vytvořit na počest Ludvíka XIV. nový typ antikvy, jejíž unikátnost by podtrhla kulturní i politický význam tamní Tiskárny královské. Jako její zaměstnanec úkol částečně dokončil roku 1702, kdy jeho nová antikva byla k dispozici alespoň v takovém rozsahu písmových stupňů, že umožnila sazbu portrétními medailony bohatě ilustrované publikace Médailles sur les principaux évènemens du règne de Louis-le-Grand (Paris 1702). Majuskule i minuskule tohoto písma přechodového typu, nazývaného současníky „Romain du roi“, se vyznačovaly některými novinkami, totiž důsledně vertikální osou stínu a plochými serify s takřka neznatelným náběhem do dříků. Dalším typickým znakem antikvy Královské tiskárny byl krátký levostranný výběžek na dříku minuskulního ,l‘ (ještě o století později ho přejal Firmin Didot). Polokurziva, jejíž kresba důsledně harmonizovala s řezem vertikály, byla koncipována již jen jako pomocné vyznačovací písmo. V prvotním úkolu pokračovali další písmaři až do roku 1745, kdy se nová sada královské antikvy a polokurzivy v Tiskárně rozrostla na 21 rozličných písmových stupňů. Přímým Grandjeanovým následovníkem byl Pierre Simon Fournier.


Lit.: AUDIN, M.: Le Grandjean. Paris 1931; BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; JAMMES, S. A.: La réforme de la Typographie Royale sous Louis XIV-Le Grandjean. Paris 1962; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.