Plakát

Z Encyklopedie knihy

Plakát (fr. placard z plaque = deska, plaquer = nalepit, též afiš z fr. afficher = upevnit) mladší synonymní označení jednolistu určeného k vyvěšení či vylepení na veřejném místě (angl. placard nebo poster, něm. Plakat). Hlavní funkce plakátu, která od středověku přetrvala dodnes, spočívá v ovlivňování veřejného mínění. Významným doplňkem textové složky se proto stávala výtvarná, často ironicky pojatá forma sdělení (kresba, malba, dřevořez a od konce 16. století též mědiryt). S konstitucí akcidenčního tisku přibyla ještě funkce dekorativní (litografie). Historické plakáty se jakožto informační média vystavená nepříznivým klimatickým podmínkám dochovaly do dnešních dnů jen výjimečně.

Nejstarší užití tištěného plakátu připadá rovině obchodní. Nakladatelské a knihkupecké nabídky v podobě nezdobených jednolistů vyvěšovali již tiskaři 15. století. Výroba zpravodajských plakátů kulminovala v období zvýšených náboženských a politických aktivit (šmalkaldská válka, třicetiletá válka). Za snad nejznámější doklad tohoto druhu bývají považovány reformační teze Martina Luthera z Witemberku 1517. S plakátem formálně splývaly obrazové jednolisty (něm. Bilderbogen) a graficky zpracované teze k univerzitním či řádovým dizertacím z období mezi první třetinou 17. a polovinou 18. století. Role plakátu vzrostla koncem 18. století s rozvojem společenského života (oznamování kulturních aktivit) i průmyslu (inzerce zboží). Za průkopníka novodobého plakátu je považován francouzský malíř a litograf Jules Chéret (nar. 1836). Novodobé dějiny českého plakátu počínají v 90. letech 19. století.


Lit.: BUCHNER, A.: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě. Praha 1968; BURGER, K. (ed.): Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. Leipzig 1907; ENGELSING, R. (ed.): Deutsche Bücherplakate des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971; GALLO, M.: Geschichte der Plakate. Herrsching 1975; GRIMM, H.: Luthers „Ablaßthesen“ und die Gegenthesen von Tetzel-Wimpina in der Sicht der Druck- und Buchgeschichte. Gutenberg-Jahrbuch 1968, s. 139-150; HILLIER, B.: Plakate. Hamburg 1969; RABENAU, K. von. (ed.): Martin Luther: Thesen und Erläuterungen zur Heidelberger Disputation. Drei neugefundene lateinische Drucke. Leipzig 1987; RADEMACHER, H.: Das deutsche Plakat von den Anfängen bis zur Gegenwart. Dresden 1965; RICHTER, G.: Verlegerplakate des 16. und 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Wiesbaden 1965; SCHINDLER, H.: Monographie des Plakats. Entwicklung, Stil, Design. München 1972; SCHLEE, E.: Werbezettel der Schausteller. Philobiblon 11, 1967, s. 252-271.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.