Pomocníci

Z Encyklopedie knihy

Pomocníci (stč. též knechti, něm. Gehilfen) historické označení všech zaměstnanců tiskárny, které najímal a odměňoval majitel neboli principál. V tiskárnách 15. století, kdy až na výjimky (např. Anton Koberger st.) neexistovala ještě rozvinutá dělba práce, všechny přípravné i výrobní fáze knihtisku obstarával přibližně se dvěma zaměstnanci majitel tiskárny. Knihtiskařská činnost však postupně ztrácela individuální a výlučně umělecký charakter a formovala se v duchu běžných principů řemeslné organizace. Nejnižší postavení tak zaujímal kornut, jehož učební doba trvala 4 až 5 let. Po složení zkoušek, postulátu a po obřadu zvaném depositio cornuti (později nahrazeném gaučováním) byl kornut přijat mezi samostatné tovaryše. Ti působili jako výkonní sazeči a tiskaři (ballenmeister, pressmeister). Ze zvláště schopných tovaryšů se časem rekrutovali faktoři. Spadalo-li knihtiskařské řemeslo pod univerzitní jurisdikci, práva a povinnosti vyhlášená akademickým magistrátem se po imatrikulaci vztahovala i na pomocníky.

Jak dokládají archivní prameny, zaměstnance spojovala vysoce rozvinutá knihtiskařská solidarita. Nejstarší souhrnné poučení o jejich životě a sociálním zajištění poskytují dvě publikace tiskaře Christiana Friedricha Gessnera, a to čtyřdílná Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig 1740-1745) a dvoudílná Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig 1743). Zavádění nových technických zařízení v důsledku průmyslové revoluce si od počátku 19. století vynucovalo nová pracovní místa pomocníků, např. akcidenční sazeč a tiskař, falcovač (z něm. Falz = lom) čili obsluha skládacího stroje (první patent pro Američana Edwarda Smithe 1849), litograf, měřič papíru u rotačního stroje, metér novinové sazby (franc. metteur en pages neboli přelamovač), nakladač a vykladač papíru u rychlolisu, strojmistr rychlolisu nebo rotačního stroje apod.


Lit.: BEIER, G.: Schwarze Kunst und Klassenkampf. Frankfurt/M.-Wien-Zürich 1966; MARTINČÍK, R.: Staří knihtiskaři a jich pomocnictvo. Veleslavín 43, 1915, č. 7-10 (nestr.); WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.