Rané tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Rané tiskové písmo nejstarší skupina latinských tiskových písem užívaná od počátků knihtisku ca do 1500 a dříve označovaná nepřesně jako humanistická. Patří sem vertikály všech gotických a novogotických písem (s výjimkou mladší fraktury) a humanistická stínovaná vertikála zvaná tradičně antikva. Poněvadž písmolijectví nebylo ještě vyvinuto v samostatný obor, výrobu písma si dle vzorů regionálních rukopisných kodexů zajišťovaly jednotlivé tiskařské dílny svépomocí. Díky této pluralitě jsou raná tisková písma charakterizována značnou kresebnou i technologickou variabilitou. Ve srovnání s vrcholnými, přechodovými a mladšími písmy je písmo prvotisků vědecky zpracováno a dokumentováno nejlépe (inkunábulistika).


Lit.: KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.