Romance

Z Encyklopedie knihy

Romance (provens. romans = románský, to je v národním nikoli latinském jazyce, angl. romance, fr. roman, něm. Romanze) původně lyricko-epický žánr španělského básnictví 14.-15. století přednášený s doprovodem strunných nástrojů. Čerpal většinou ze starších hrdinských eposů anebo se rozvíjel jako samostatná větev umělé galantní či dobrodružné poezie. Největšího rozkětu se tento typ romance dočkal okolo poloviny 16. století, kdy byl rozšiřován v podobě dnes již velmi vzácných čtyřlistových drobných tisků zvaných pliegos sueltos (úpravou připomínaly sešitky české kramářské písně). Ve francouzské literatuře se pojem romance vztahuje k lyrické poezii milostného či náladového charakteru. Velkého rozšíření došla romance, poučená staršími národními vzory, v 19. století. Dokládá to přinejmenším edice bratrů Jakoba a Wilhelma Grimmových Sylva de romances viejos (Wien 1818). Přes německou literaturu tehdy zakotvila spolu s baladou i v Čechách. Nejstarší, žánrově ještě nevyhraněné adaptace byly uveřejněny v prvním svazku Puchmajerova almanachu Sebrání básní a zpěvů (Praha 1795). K výraznější popularizaci této básnické formy přispěl až Jan Neruda v roce 1883.


Lit.: FUENTE FERNÁNDEZ, J.: Los pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional de Praga. Edición y studio. León 1989; KOCOUREK, F.: Ballada a romance v českém písemnictví. Praha 1911.

Lex.: MOCNÁ, D.-PETERKA, J. (a kol.): Encyklopedie literárních žánrů. Praha 2004, s. 586-590.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.