Sbírka

Z Encyklopedie knihy

Sbírka (angl. a fr. collection, něm. Sammlung) 1. monografie vzniklá spojením několika žánrově shodných příspěvků jednoho autora. V minulosti se často označovala termíny analecta, antologie, chrestomatie, kolektanea, miscellanea či silva rerum. Většina těchto forem vydání byla oblíbena zvláště v humanistickém básnictví, kdy se do sbírek pojímaly drobné útvary téhož příležitostného charakteru, a to obvykle po deseti příspěvcích (decades), či po stovce (centuriae), např. Jan Campanus Epitaphia diversis hominibus (Praha 1599), Caspar Cunradus Anagrammatismorum centuria (Oels 1606), Salomon Frencelius Epigrammatum … sylvula prima, in qua semitae quatuor: I. Sacra, II. Communis, III. Amatoria, IV. Funerea (Wittenberg 1593). Sbírky tohoto druhu nelze zaměňovat s označením farrago a sborník.

2. Úřední sbírka jakožto svazková forma vydání zákonů a nástroj jejich evidence. Pro habsburské soustátí vycházel v letech 1780-1848 Justitzgesetzsammlung (Sbírka zákonů justičních) a v letech 1790-1848 Politische Gesetzsammlung (Sbírka zákonů politických). Pro jednotlivé země platil v období 1819-1848 Provinzialgesetzsammlung (Provinciální sbírka zákonů): Čechy se 1820-1846 řídily sbírkou Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen. V letech 1849-1918 vycházel Reichsgesetzblatt (Říšský zákoník): česká mutace mimo jiné pod názvem Zákoník říšský pro Království a země v radě říšské zastoupené. Na ní od října 1918 navázala Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

3. Svazkové dílo, jehož příspěvky sjednocují výběrová kritéria estetického rázu, např. Václavem Rodomilem Krameriem pořádané čtyřsvazkové Nové divadlo české (Praha 1819), sedmisvazková Jungmannova Sbírka povídek zábavných (Praha 1827-1832), Tylova pětisvazková Česká Thalia (Praha 1837-1841) aj.

4. Synonymní označení sběratelského konvolutu humanistických i mladších jednolistů.

5. Synonymní označení jakéhokoli svazkového díla vznikajícího na pokračování.


Lit.: MARTÍNEK, J.: Ke studiu pozdních humanistických tisků. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 2. Praha 1967, s. 59-70; MARTÍNEK, J.: O povaze a dochování našeho latinského písemnictví z období humanismu. Listy filologické 1, 1960, s. 128-134 a 2, 1960, s. 269-274; MARTÍNEK, J.: O významu a potřebě zpracování příležitostného latinského básnictví z období humanismu. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 5-6. Praha 1970-1971, s. 279-289; MARTÍNEK, J.: Vnitřní členění humanistických spisů. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 7. Praha 1972, s. 23-38; VANĚČEK, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1975.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.