Staré tisky

Z Encyklopedie knihy

Staré tisky (angl. old prints, fr. livres anciens, něm. alte Drucke) vnitřně nesourodá kategorie zahrnující všechny produkty ručního knihtisku mezi 15. a 19. stoletím. V širším slova smyslu tak obsahuje samostatnou podskupinu prvotisků, v užším pojetí pak jen tiskoviny vyrobené od 1. ledna 1501. Poněvadž typografie raného 16. století si nějaký čas držela archaický ráz, mezinárodní praxe uznává ještě dvě účelové, avšak částečně splývající podskupiny, a to postinkunábule (1501-1520) a paleotypy (1501-1550). K vnitřnímu chronologickému členění starých tisků vzniklých po roce 1500 přistoupilo z praktických důvodů pouze Německo (vnitřní mezníky 1600 a 1700), Nizozemí (1700), Švédsko (1700) a Maďarsko (1711).

Horní časová hranice starých tisků není normativně vymezena. Některé národní retrospektivní bibliografie terén ohraničili 31. prosincem 1800 (Amerika Severní, Belgie, Čechy, Francie, Nizozemí, Rusko, Skotsko nebo Slovensko). Jakkoli tento mezník skýtá řadu praktických důvodů, průmyslová revoluce však vstoupila do ručního řemesla až během 19. století. Rychlolisy a jiné strojní novinky se v různých zemích uplatňovaly od roku 1818 postupně, ba dokonce s časovým zpožděním, takže proces industrializace neprobíhal naráz, nýbrž v toku dlouhých desetiletí. Monopol průmyslové výroby byl nadto závěrem 19. století infiltrován programovým návratem k manuální výrobě takzvaných bibliofilií. Některé státy tak hranici starých tisků raději ztotožňují s vývojovými mezníky národních knihoven a retrospektivní bibliografii kontinuálně vedou bez vnitřních periodizačních uzlů až do 19. století (Finsko k roku 1827, Švédsko 1829, Dánsko 1840, Maďarsko 1860 či Německo 1870, dříve 1850). Z bibliografického hlediska jsou všechny tyto způsoby periodizace nevýznamné. Problémy však nastávají při unifikaci katalogizační praxe. V době nejnovější se teoretická i praktická úskalí snaží překonat Konsorcium evropských vědeckých knihoven, založené 1992 a zkráceně nazývané CERL (Consortium of European Resaerch Libraries). Jeho péčí se formuje evropská databáze knih ručně tištěných od poloviny 15. století do roku 1830 (The Hand Press Book Database).

Nejstřízlivěji odhadovaný spodní limit evropské produkce 1501-1600 se pohybuje v řádu 210.000 knižních titulů (Kunze), což při průměrném nákladu 1.500 výtisků znamená asi 315 milionů exemplářů celkem. Srovnáme-li tyto orientační údaje s předpokládanými objemy prvotisků, zjistíme, že počet bibliografických jednotek se oproti počátkům knihtisku zvýšil 8x a množství vytištěných knih vzrostlo 39x. Díky bibliografii VD 16 lze statisticky přesněji uchopit jazykově německá území, na nichž tiskaři během 16. století vyprodukovali přinejmenším 87.752 jednotek (Kühne). Z hlediska těchto počtů by tedy mělo jít zhruba o 42% celkového objemu evropské tištěné produkce. Statistiky v Polsku (Czarnowska) pracují pro léta 1501-1600 s odhadem 8.000 bibliografických jednotek. V Čechách a na Moravě vzniklo v tomtéž období asi 4.400 jednotek, z toho 2.820 jazykově českých, asi 1.400 latinských a 200 německých (Baďurová-Bohatcová-Hejnic). Lze tak alespoň přibližně dovodit, že na celkové evropské produkci 16. století jsme se podíleli zhruba 2,1%. Pro etapu 1601-1700 se předběžný odhad celoevropské výroby pohybuje okolo 300.000 bibliografických jednotek (Kunze). Lipské veletržní katalogy této doby přitom dovolují předpokládat, že jen v Německu okolo 1650 vycházelo asi 1.000 prvních vydání ročně. V Polsku vzniklo během 17. století na 24.000 bibliografických jednotek. Produkci Čech a Moravy můžeme prozatím sledovat jen ve výseči jazykově českých titulů (2.940). Pro 18. století je v celosvětovém měřítku předpokládán hlavně zásluhou patisku více než 1 milion vyrobených titulů. Z nich na polský knihtisk připadá asi 39.000. Evidence jazykově české literatury bez nedatované kramářské písně čítá zhruba 6.280 titulů.

Řemeslo se zcela připoutalo k městským aglomeracím a typ kočovného tiskaře prakticky vymizel. Síť živnostenských tiskáren významně posilovaly institucionální dílny i soukromé provozy financované aristokracií, duchovními nebo bohatým patriciátem. Technologie knihtisku se po roce 1500 zhruba na tři století ustálila. Okolo poloviny 16. století se z tiskařské profese vydělilo pouze písmolijectví a sazečský materiál získal zbožní charakter. Druhy písma uplatňované běžně při sazbě prvotisků postupně mizely. Nejprve byla ve 20. letech 16. století vytěsněna bastarda, zhruba o deset let později rotunda a okolo poloviny století i textura. Západní knihtisk přešel u sazby textů v národních jazycích již setrvale na antikvu. Pro tisky německých jazykových oblastí se monopolně uplatnil nejdříve švabach a od druhého desetiletí 16. století také fraktura. Tato dvě písma zcela ovládla i český a moravský knihtisk, který sice antikvu užíval, avšak jen pro sazbu latinského textu. Přestože antikva jako písmo určené češtině se v Tomsově programu osvědčila již 1801-1802, frakturou a švabachem zásobené tiskárny se z německého kulturního vlivu vymaňovaly postupně ještě několik desetiletí.

Markantní změny směrem k unifikaci nezaznamenalo pouze písmo, ale celá typografie tištěné knihy. Některé tiskárny sice setrvačně udržovaly prvotiskový ráz produkce hluboko do první třetiny nového století, avšak renesančně a humanisticky orientovaní jednotlivci koncipovali nové pojetí řemesla už krátce před rokem 1500. Formální východiska přitom tvořilo architektonické tvarosloví (trojúhelník jako obrazec ztrácející se sazby, tympanon a sloupy jako východiska rozvrhu titulní strany). Přestože klíčová role připadla kresebnému obrazu vrcholné antikvy, nový knižní styl přijali též sazeči gotického a novogotického písma. Kánon renesanční typografie přetrval v podstatě dodnes. Nejvýrazněji se uplatnil na titulní straně a v rámcových částech tisků. Harmonie jako ideál antické estetiky ožila v renesanci grafickou a výtvarnou syntézou dekoru, písma, ilustrací a případně i jednodušší, ale účelné knižní vazby. Vůbec poprvé byl zohledněn požadavek vizuálního souladu textové a obrazové složky pořizované již z dřívějška povědomou technikou dřevořezu. Ilustrace a morfologicky bohatě rozvinutý knižní dekor neměly pouze estetické poslání, ale účelným zasazováním do textu usnadňovaly jeho recepci.

S týmiž cíli a s ohledem na cenovou politiku knižního zboží obohatili tiskaři 17. století knihu zástupným frontispisem. Tento úvodní obraz byl tvořen převážně mědirytem. Rytina, která do české knihy pronikla se zpožděním, zdomácněla v zahraničí jako ilustrační technika již dříve. Od 17. století postupně převládla, i když levnější publikace anebo obrazové knihy s nadprůměrně velkým nákladem vznikaly tiskem z výšky nadále. Volná grafika obohatila evropskou knižní kulturu před polovinou 17. století o mezzotintu a lept. Obě techniky české knihtiskařství však nijak výrazně nezasáhly. Barokní typografie ve snaze zaujmout čtenáře všemi výrazovými prostředky však ztratila cit pro přiměřenost a zejména u lidové četby, silně se podbízející vkusu publika, vcelku degenerovala. Tvůrci klasicistní knihy proto výtvarný náboj omezovali jen na písmový obraz a konstrukci sazby. Povrchní dekorativnost (a leckdy též ilustrace jako taková) byla odmítnuta a jedinými měřítky se dle soudobého stavitelství opět staly čistota, účelnost a přehlednost sazby. I přes dílčí klady puristické typografie se zejména zahraniční knihtisk mezi polovinou 18. a počátkem 19. století otevřel novým grafickým technikám (ke stávajícím přibyla okolo poloviny století nejprve akvatinta, od 70. let byl dřevorytem nahrazen dřevořez, na sklonku období se objevuje oceloryt a litografie). Klasicistní typografie nenašla pokračování ani v industrializované výrobě 19. století. Cestu z úpadku strojové knihy, jejíž estetika byla podřízena masovému konzumu, ukázal až obrodný proud 90. let 19. století, který se při výrobě bibliofilií navracel k přednostem ruční sazby a k uměleckým zdrojům prvotisků a starých tisků 16. století.

Výrobce knihy byl až do počátku 19. století zpravidla také nakladatelem a často i knihkupcem, respektive distributorem. Počátky samostatné nakladatelské činnosti jsou sice spjaty již s obdobím před 1500, ale osoba externě nesoucí finanční rizika prodeje vstupovala tehdy do výrobní sféry většinou ještě nahodile, neměl-li tiskař nutný kapitál. Od 16. století však nelze přehlédnout, že ediční politika tiskáren počala být profesionalizující se nakladatelskou sférou ovlivňována významněji. Tento stav trval až do průmyslové revoluce, která ruční knihtiskařství pozvedla na roveň industriálního odvětví a tiskárny vesměs degradovala do role pouhých příjemců a výroben nakladatelských zakázek. Tiskárny omezily anebo zcela pozbyly po staletí pěstovanou vazbu mezi literární obcí a grafickými umělci, a tím přestaly plnit funkce významných kulturních a osvětových středisek. Tyto role na sebe navázaly nově vznikající nakladatelské domy, které se na rozdíl od starších, oborově nevyhraněných tiskáren úspěšně specializovaly pro určitý úsek edičního modelu. Většina novodobých nakladatelství využívala vlastní tiskařské závody, písmolijny a nakladatelská knihkupectví.

Část produkce 15. století se zcela automaticky včlenila do edičního modelu renesančních tiskařů. Řemeslo vstoupilo do služeb politického a konfesijního zápasu a záleželo jen na pohotovosti tiskařů, nakladatelů a knihkupců, s níž dokázali aktuální společenské, náboženské či válečné události zveřejnit. Mnozí tiskaři se od počátku 16. století bez nároku na rychlé zbohatnutí zapojili do riskantní obhajoby nekatolických konfesí. Mnozí veřejně hájili právo na šíření svobodných informací. Známe dostatek i těch, jejichž ediční model bez ohledu na finanční ztráty cílevědomě směřoval ke kultivaci nižších vrstev společnosti. Nebylo proto výjimkou, když ediční linie téměř každé tiskárny čas od času změnila svou orientaci a byla doplněna vydáním díla s odlišnými ideovými či žánrovými charakteristikami, jež měly zaručit příznivý zisk. V této souvislosti nelze nezmínit též okruh tiskařů usilujících o realizaci úředních zakázek, z nichž artikule, zemská zřízení či jiné administrativní tisky patřily ke komerčně nejúspěšnějším. Obchodní bilanci vylepšovaly také spotřební kalendáře, minuce a pranostiky, které ovšem na druhé straně otevíraly volné pole konkurenčnímu boji. Poněvadž staré tisky byly již běžnou součástí životní praxe, jejich jazyk a obsah i způsob výroby odrážely změny čtenářských potřeb, vkusu nebo ideologie. Estetickou úroveň knižní produkce ovlivňoval tržní mechanismus. Zboží určené méně majetnému domácímu publiku se proto vyrábělo zpravidla v menších formátech a z typografického hlediska levněji (knížky lidového čtení, modlitební knihy, kramářské písně, školní učebnice), zatímco knihy psané a tištěné obecně srozumitelnými jazyky a směřující na nadnárodně zastoupené trhy musely kvalitou sazby, dekoru, ilustrace i vazbou obstát před konkurencí.

Monopol náboženské a nábožensky výchovné literatury sice neskončil, ale už před polovinou 16. století počal být narušován nově se konstitujícím proudem mravněvýchovným, naukovým, cestopisným a zábavným. Literární produkty latinského humanistického básnictví se na přelomu 16. a 17. století vyžily. Nosný oblouk vytvořily národní humanistické formy rozvíjející s oblibou historické náměty a všechny obory jazykovědy. Barokní umění rehabilitovalo středověkou legendu. Spirituální vztah člověka k Bohu byl budován prostřednictvím žánrů nábožensky vzdělavatelské a modlitební literatury, která se spolu s devoční grafikou stala podstatnou složkou tiskařské produkce 17. a 18. století. Podíl naukových spisů byl v národních literaturách rozdílný. Počínaje 20. léty 18. století obohacují knižní trh první novodobé encyklopedie, nauková próza v evropském měřítku všeobecně sílí a roste též zájem o periodické časopisy a noviny. Od 70. let se úspěšně rozvíjejí linie národních beletrií. Na přelomu století jsou již běžně oslovováni také dětský čtenář, odrostlejší mládež i ženské publikum. Společenské a ekonomické změny vyvolaly zájem o akcidenční tiskoviny. Literární spektrum 19. století obsahuje prakticky všechny formy a druhy, které známe dnes.


Bibl.: MEYER, H. (red.): Bibliographie der Buch- und Bibliotheksgeschichte (BBB). Bd. 1-. Bad Iburg 1982-; VERVLIET, H. D. L. (red.): Annual bibliography of the history of the printed book and librairies (ABHB). Vol. 1-. The Hague 1973-; WAGNER, Fr. G.: Bibliotheca bibliographica sedecimi saeculi. Bibliographisches Repertorium für die Drucke des 16. Jahrhunderts. Baden-Baden 1960 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 3).

Bibl. nadnárodní (15. až 19. století): BRUNET, J.-Ch.: Manuel de libraire et de l’amateur de livres. Vol. 1-6, Suppl. 1-3. Berlin 1922 (posl. repr. Milano 1993); GRAESSE, J. G. Th.: Trésor livres rares et précieux ou nouveau Dictionaire bibliographique. Vol. 1-8. Berlin 1922 (posl. repr. Milano 1993).

Bibl. nadnárodní (16. století): INDEX Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Prima pars. Vol. 1-. Baden-Baden 1965-.

Bibl. národní (výběr): Amerika Severní EVANS, Ch.: American bibliography 1639-1799. Vol. 1-14. Chicago 1903-1959; HAIGHT, W. R.: Canadian catalogue of books (1767-1895). Toronto 1896-1904; POOLE, W. F.-FLETCHER, W. J.: An index to periodical literature 1802-1881. Vol. 1-5. Boston 1888-1907; SHAW, R. R.-SHOEMAKER, R. H.: American bibliography. A preliminary checklist for 1801-1819. Vol. 1-22. New York 1958-1966; STATON, F.: Books and pamphlets publicated in Canada up to the year 1837 (Toronto 1916). Anglie CLOUGH, A.: Short-title catalogue arranged geographically of books printed and distributed by printers, publishers and booksellers in the English provincial towns and in Scotland and Ireland up to and including the year 1700. London 1969; JOLLIFFE, J. W.: Nineteenth-century short title catalogue. Series 1, phase 1, 1801-1815. Newcastle-upon-Tyne 1984; SHORT-TITLE catalogue of books printed in England, Scotland and Ireland and of English books printed abroad 1475-1640 (edd. A. W. Pollard-G. R. Redgrave). Vol. 1-2. London 1926 (repr. 1976); SHORT-TITLE catalogue of books printed in England, Scotland, Ireland, Wales and British America and of English books printed in other countries, 1641-1700 (ed. D. Wing). Vol. 1-3. New York 1945-1951 (repr. 1994). Belgie BIBLIOTHECA Belgica ou Bibliographie génerale des Pays-Bas. Série I (Vol. 1-27) a II. (Vol. 1-27). La Haye 1880-1923; COCKX-INDESTEGE, E.-GLORIEUX, G.: Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt. I. Bibliotheca Regia Bruxellensis. Niewkoop 1968. Bulharsko BAJAN, A. T.: Balgarski knigopis za sto godini 1806-1905. Sofija 1909; JIREČEK, J. K.: Bibliographie de la littérature Bulgare moderne 1806-1870. Bieha 1872; STOJANOV, M.: Balgarska vozrożdenska kniżnina. Analiticzen repertoar na balgarskite knigi i periodiczni izdanija 1806-1878. Vol. 1-2. Sofija 1957-1959. Čechy a Morava BIBLIOGRAFIE cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století (red. Anežka Baďurová). Praha 2003 (CD-ROM vydaný Knihovnou Akademie věd České republiky); DOUCHA, Fr.: Knihopisný slovník česko-slovenský aneb Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebních věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. Praha 1865; HANSGIRG, Ant.: Katalog českých knih od l. 1774 až do konce roku 1839. Praha 1840; JUNGMANN, J.: Historie literatury české. Aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Praha 1849-1851 (k tomu dále HANUŠ, I. J.: Dodavky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. První a druhé oddělení. Praha 1869 a HANUŠ, I. J.: Dodavky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. Třetí oddělení. Praha 1871); KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Redigoval dr. Zdeněk Tobolka [od 5. svazku dr. František Horák]. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). Text + tabule. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Svazek 1-9 (písm. A-Z). Praha 1925-1967; KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). [Sestavila] dr. Emma Urbánková. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Založil doc. dr. Zdeněk V. Tobolka, pokračovali doc. dr. František Horák a dr. Bedřiška Wižďálková. Část I. písm. A-. Praha 1994- (k tomu dále VOIT, P.: Rejstřík autorů, překladatelů a editorů. Příspěvky ke Knihopisu 1. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík anonymních záhlaví. Příspěvky ke Knihopisu 2. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík názvový. Příspěvky ke Knihopisu 3. Praha 1985 a WIŽĎÁLKOVÁ, B.: Konkordance Koniášových Klíčů, Indexu, Jungmanna a Knihopisu. Příspěvky ke Knihopisu 6-10. Praha 1987-1988); MICHL, J. V. J.: Ouplný literaturní létopis, čili Obraz slovesnosti Slovanův nářečí českého v Čechách, na Moravě, v Uhřích atd., od léta 1825 až do léta 1837. Praha 1839; RUKOVĚŤ humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-5. Praha 1966-1982 (vše, co zatím vyšlo); VOIT, P.: Bohemica 1500-1800. Sv. 1-3. Praha 1996; ZÍBRT, Č.: Bibliografie české historie. Sv. 1-5. Praha 1900-1912. Dánsko BRUUN, Ch.: Bibliotheca Danica. T. 1-5. København 1877-1902 (repr. 1961-1963); NIELSEN, L.: Dansk bibliografi 1482-1600. Vol. 1-3. København 1919-1935; ROSENKILDE, V.: Thesaurus librorum danicorum 15th and 16th century. København 1987. Finsko VASCENIUS, V.: Suomalainen Kirjallisuus. Vol. 1-5. Helsinki 1878. Francie CIORANESCU, A.: Bibliographie de la littérature française du XVIe siècle. Paris 1959; CIORANESCU, A.: Bibliographie de la littérature française du XVIIe siècle. Vol. 1-3. Paris 1965-1966; QUÉRARD, J. M.: La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique. Vol. 1-12. Paris 1827-1864; RÉPERTOIRE bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe siècle. Vol. 1-. Baden-Baden 1978-; RÉPERTOIRE bibliographique des livres imprimés en France au XVIIIe siècle. Vol. 1-. Baden-Baden-Bouxwiller 1988-. Itálie Le EDIZIONI italiane del XVI secolo. Censimento nazionale. Vol. 1-. Roma 1985-. Maďarsko APPÓNYI, A.: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Bd. 1-4. München 1903-1927; BORSA, G.-HERVAY, Fr.-HOLL, B.-KÄFER, I.-KELECSÉNYI, A.: Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 1473-1600. Cura Commissionis academicae … Budapest 1971; PETRIK, G.: Magyarország bibliográfiája. Bibliographia Hungariae. 1712-1860. Seu Catalogus librorum in Hungaria, et de rebus patriam nostram attingentibus extra Hungariam, editorum. Vol. 1-. Budapest 1888-; SZABÓ, K.: Régi magyar könyvtár. Az 1531-1711. Vol. 1-4. Budapest 1879-1898; SZTRIPSZKY, H.: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár cimü munkájának. Bibliographia hungarica vetus. Additiones et emendationes, 1472-1711. Budapest 1912. Německo GESAMTVERZEICHNIS des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700-1910. Bearbeitet unter der Leitung von Peter Geils und Willi Gorzny … Bd. 1-160 (+ Nachträge). München-New York-London-Paris 1979-1987; HEINSIUS, W.: Allgemeines Bücher-Lexicon oder Vollständiges alphabetisches Verzeichniss aller von 1700 … erschienenen Bücher. Bd. 1-29. Leipzig 1812-1894; KAYSER, Chr. G.: Index locupletissimus librorum … Vollständiges Bücher-Lexicon enthaltend von 1750 … in Deutschland … gedruckten Bücher Bd. 1-36. Leipzig 1833-1911; VERZEICHNIS der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (VD 16). Herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. I. Abteilung. Verfasser-Körperschaften-Anonyma. Bd. 1-22. Stuttgart 1983-1995. II. Abteilung. Register der Herausgeber, Kommentatoren, Übersetzer und literarischen Beiträger. Bd. 23-24. Stuttgart 1997. III. Abteilung. Register der Druckorte, Verleger und Erscheinungsjahre. Bd. 25-. Stuttgart 2000-. Nizozemí NIJHOFF, W.-KRONENBERG, M. E.: Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Vol. 1-4. La Haye 1919-1951 (repr. ’S-Gravenhage 1923-1971). Polsko ESTREICHER, K.: Bibliografia Polska. … Stólecie XV-XVIII. Polnische Bibliographie … Jahrhundert XV. bis XVIII. alphabetisch geordnet … Bd. 1-35. Kraków 1891-1939; ESTREICHER, K.: Bibliografia Polska XIX stulecia. Vol. 1-4. Kraków 1906-1916. Portugalsko ANSELMO, A. J.: Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVI. Lisboa 1926; BIBLIOGRAFIA general Portuguesa. T. 1-2. Lisboa 1941-1944; NORTON, F. J.: A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge 1978. Rakousko FRANK, P. R.-LANG, H. W.: Augenlust & Zeitspiegel. Katalog und Handbuch von Büchern, Musikalien, Landkarten, Veduten, Zeitungen und Zeitschriften von österreichischen Verlagen des 18. und 19. Jahrhunderts, meist in seltenen Erstausgaben. Wien 1995; GESAMTVERZEICHNIS des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700-1910. Bearbeitet unter der Leitung von Peter Geils und Willi Gorzny … Bd. 1-160 (+ Nachträge). München-New York-London-Paris 1979-1987; LANGER, E.-DOLCH, W. (edd.): Bibliographie der österreichischen Drucke des XV. und XVI. Jahrhunderts. Bd. I/1 (Trient-Wien-Schrattenthal). Wien 1913 (repr. New Castle DE 2001); VERZEICHNIS der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (VD 16). Herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. I. Abteilung. Verfasser-Körperschaften-Anonyma. Bd. 1-22. Stuttgart 1983-1995. II. Abteilung. Register der Herausgeber, Kommentatoren, Übersetzer und literarischen Beiträger. Bd. 23-24. Stuttgart 1997. III. Abteilung. Register der Druckorte, Verleger und Erscheinungsjahre. Bd. 25-. Stuttgart 2000-. Rumunsko BIANU, I.-HODOS, N.-SIMONESCU, D.: Bibliografia românésca veche, 1508-1830. Vol. 1-4. Bucuresti 1903-1944. Rusko SOPIKOV, V.: Opyt rossijskoj bibliografii. Vol. 1-5. Moskva 1813-1821 (další vyd. 1904-1906). Slovensko ČAPLOVIČ, J: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Sv. 1-2 (dokončil Jozef Telgársky). Martin 1972-1984; MIŠIANIK, J.: Bibliografia slovenského písomnictva do konce XIX. stor. (Doplnky k Riznerovej Bibliografii). Bratislava 1946; RIZNER, L.: Bibliografie písomnictva slovenského na sposob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. Sv. 1-4. Turčanský sv. Martin 1929-1934. K tomu dále KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Redigoval dr. Zdeněk Tobolka [od 5. svazku dr. František Horák]. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). Text + tabule. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Svazek 1-9 (písm. A-Z). Praha 1925-1967; KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). [Sestavila] dr. Emma Urbánková. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Založil doc. dr. Zdeněk V. Tobolka, pokračovali doc. dr. František Horák a dr. Bedřiška Wižďálková. Část I. písm. A-. Praha 1994- (a k tomu VOIT, P.: Rejstřík autorů, překladatelů a editorů. Příspěvky ke Knihopisu 1. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík anonymních záhlaví. Příspěvky ke Knihopisu 2. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík názvový. Příspěvky ke Knihopisu 3. Praha 1985 a WIŽĎÁLKOVÁ, B.: Konkordance Koniášových Klíčů, Indexu, Jungmanna a Knihopisu. Příspěvky ke Knihopisu 6-10. Praha 1987-1988). Španělsko NORTON, F. J.: A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge 1978; PEREZ PASTOR, C.: Bibliografia Madrileña. Vol. 1-3. Madrid 1891-1907. Švédsko COLLIJN, I.: Sveriges bibliografi intill år 1600. Vol. 1-3. Uppsala 1927-1938; COLLIJN, I.: Sveriges bibliografi 1600-talet. Vol. 1-2. Uppsala 1942-1946. Švýcarsko KAUFMANN, H.-NABHOLZ, P.: Verzeichnis der schweizerischen Inkunabeln und Frühdrucke. Grenchen 1974; LONCHAMP, F. CH.: Bibliographie générale des ouvrages publiés ou illustrés en Suisse et à l’étranger de 1475 à 1914 par des écrivains et des artistes suisses. Paris-Lausanne 1922; VERZEICHNIS der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (VD 16). Herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. I. Abteilung. Verfasser-Körperschaften-Anonyma. Bd. 1-22. Stuttgart 1983-1995. II. Abteilung. Register der Herausgeber, Kommentatoren, Übersetzer und literarischen Beiträger. Bd. 23-24. Stuttgart 1997. III. Abteilung. Register der Druckorte, Verleger und Erscheinungsjahre. Bd. 25-. Stuttgart 2000-.

Výběr zahraničních inventářů (16. až 18. století): GARBER, Kl. (ed.): Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 1, Abt. I/1-. Hildesheim-Zürich-New York 2001-; JANTZ, H.: German baroque literature. Catalogue of the Collection of Harold Jantz. And a guide to the collection on microfilm. Vol. 1-2. New Haven 1974. Bethesda BLAKE, J. B.: A short title catalogue of eighteenth century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda (MA) 1979 (repr. Mansfield 1998); DURLING, J.: A catalogue of sixteenth century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda (MA) 1967 (repr. Mansfield 1999); KRIVATSY, P.: A catalogue of incunabula and 16th century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda 1971; KRIVATSY, P.: A catalogue of seventeenth century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda (MA) 1989 (repr. Mansfield 1998). Bratislava KOTVAN, I.: Slaviká XVI. storočia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 1981. Budapešť BORSA, G.-KÄFER, I.: Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca impressorum quae in Bibliotheca Nationali Hungariae de Francisco Szechenyi nominata asservantur. Martin-Budapest 1970; SOLTÉSZ, E.-VELENCZEI, K.-SALGÓ, A. W.: Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Editiones non Hungarice et extra Hungariam impressae. Vol. 1-3. Budapest 1990. Cambridge ADAMS, H. M.: Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. Vol. 1-2. Cambridge 1967 (repr. Mansfield ca 1990). Dolný Kubín SMETANA, J.-TELGÁRSKY, J.: Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. Martin 1981. Gent MACHIELS, J.: Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. Vol. 1-2. Gent 1979. Göttingen JEFCOATE, Gr.-KLOTH, K. (edd.): A catalogue of English books printed before 1801. Held by the University Library at Göttingen. Part I/1-. Hildesheim-Zürich-New York 1987-. Gravenhage PENNINK, R.: Catalogus der niet-nederlandse drukken: 1500-1540 aanwezig in de Koniklijke bibliotheek ’S-Gravenhage. ’S-Gravenhage 1955. Harvard MORTIMER, R.: Harvard College Library Department of printing and graphic arts. Catalogue of books and manuscripts. Part 1: French 16th century books. Vol. 1-2. Cambridge (Mass.) 1964; MORTIMER, R.: Harvard College Library Department of printing and graphic arts. Catalogue of books and manuscripts. Part 2: Italian 16th century books. Vol. 1-2. Cambridge (Mass.) 1974. Kodaň PEGG, M. A.: German and Dutch books (1516-1550) in the Royal Library, Copenhagen. Baden-Baden 1989. Krakov MALICKI, M. (red.): Catalogus librorum sedecimi saeculi qui in Bibliotheca Iagellonica Cracowiensis asservantur. Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellonskiej (BJ 16). Vol. 1-. Baden-Baden 2002-. Kórnik PIEKARSKI, K.: Katalog Biblioteki Kórnickej. Vol. 1. Polonica XVI-go wieku. Kórnik 1929 (a k tomu BUCHWALD-PELCOWA, P.: Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej. Vol. 1. Polonica XVI wieku. Cz. 2. Nowe nabytki i uzupełnienia. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969). Londýn ALSTON, R. C.: Books with manuscript. A short-title catalogue of books with manuscript notes in the British Museum. London 1994; ANNINGER, A.: Spanish and Portuguese 16th century books in the Department of Printing and Graphic Arts. A Description of an exhibition and … a bibliographical catalogue. Cambridge 1985; BRITISH Museum. General catalogue of printed books. Photographical edition to 1955. Vol. 1-263. London 1965-1966; SHORT-TITLE catalogue of books printed in England, Scotland and Ireland and of English books printed abroad 1475-1640 (edd. A. W. Pollard-G. R. Redgrave). Vol. 1-2. London 1926 (repr. 1976); SHORT-TITLE catalogue of books printed in England, Scotland, Ireland, Wales and British America and of English books printed in other countries, 1641-1700 (ed. D. Wing). Vol. 1-3. New York 1945-1951 (repr. 1994); SHORT-TITLE catalogue of books printed in France and of French books printed in other countries from 1470 to 1600 in the British Museum (ed. R. A. Wilson.). London 1924 (repr. in 2 vol. 1966-1986); SHORT-TITLE catalogue of books printed in the German-speaking countries and German books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Museum (edd. A. F. Johnson-V. Scholderer). London 1962; SHORT-TITLE catalogue of books printed in the German-speaking countries and of German books printed in other countries from 1601 to 1700 now in the British Library (ed. D. Paisey). Vol. 1-5. London 1994; SHORT-TITLE catalogue of Hungarian books printed before 1851 in the British Library. London 1995; SHORT-TITLE catalogue of books printed in Italy and of Italian books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Museum (edd. A. F. Johnson-V. Scholderer-D. A. Clarke). London 1958; SHORT-TITLE catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries from 1470 to 1600 now in the British Museum. London 1965; SHORT-TITLE catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1921; SHORT-TITLE catalogue of Spanish-American books printed before 1601 now in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1944; SHORT-TITLE catalogue of Spanish, Spanish-American and Portuguese books printed before 1601, in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1966; SHORT-TITLE catalogue of Portuguese books printed before 1601 now in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1940; SHORT-TITLE catalogue of Spanish and Portuguese books 1601-1700 in the library of the British Museum (ed. V. F. Goldsmith). Folkestone-London 1974; SQUIRE, W. B.: Catalogue of printed music published between 1487 and 1800 now in the British Museum. Vol. 1-2. London 1912 (repr. Nendeln 1968). Martin SAKTOROVÁ, H.-KOMOROVÁ, K.-PETRENKOVÁ, E.-(AGNET, J.): Tlače 16. storočia vo fondoch Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej. Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Zv. 1-2. Martin 1993-1997. Mnichov BAYERISCHE Staatsbibliothek. Alphabetischer Katalog 1501-1840. Vol. 1-. München-London-New York-Oxford-Paris 1987-. Moskva KISELEV, N.: Index palaetyporum quotquot in Bibliotheca publica olim Rumianzoviensi nunc Leniniana Mosquae asservantur. Fasc. 1-2. Moskva 1927-1929. Paříž CATALOGUE général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Vol. 1-231. Paris 1900-1981. Varšava KOMENDER, T.: Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Vol. 1/1-2. Warszawa 1994. Vratislav BOHONOS, M.: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. Wolfenbüttel BIRCHER, M.-BÜRGER, Th. (edd.): Deutsche Drucke des Barock 1600-1720 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Abteilung A Bibliotheca Augusta Bd. 1-7, Abteilung B Mittlere Aufstellung Bd. 1-6, Abteilung C Helmstädter Bestände Bd. 1-3. München-Nendeln 1977-1988.

Výběr zahraničních personálních bibliografií: DÜNNHAUPT, G.: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Bd. 1-6. Stuttgart 1990-1993. Abrahams a Sancta Clara BERTSCHE, K.: Die Werke Abrahams a Sancta Clara in ihren Frühdrucken. Wien-Bad Bocklet-Zürich 1961. Agricola MICHAËLIS, R.-PRESCHER, H.-HORST, U.: Agricola-Bibliographie 1520-1963 und Bestandsaufnahme der Werke des Dr. Georgius Agricola. Berlin 1971. Aristoteles CRANZ, F. E.: A bibliography of Aristotle editions 1501-1600 with an introduction and indexes. Bibliotheca bibliographica Aureliana 38. Baden-Baden 1971. Bodenstein FREYS, E.: Verzeichnis der gedruckten Schriften des Andreas Bodenstein von Karlstadt. Nieuwkoop 1965. Brant WILHELMI, Th.: Sebastian Brant Bibliographie. Bern-Frankfurt/M.-New York 1990. Bugenhagen GEISENHOF, G.: Bibliotheca Bugenhagiana. Bibliographie der Druckschriften des D. Johann Bugenhagen. Leipzig 1908. Bullinger STAEDTKE, J.: Herinrich Bullinger. Bibliographie. Zürich 1972. Calvin ERICHSON, Al.: Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus operum Calvini. Berlin 1900 (repr. Niewkoop 1979). Darwin FREEMAN, R. B.: The works of Charles Darwin. An annotated bibliographical handlist (second edition). Dawson 1977. Defoe MOORE, J. R.: A checklist of the writings of Daniel Defoe (second edition). Hamden (Connecticut) 1971. Descartes GUIBERT, A. J.: Bibliographie des oeuvres de René Descartes publiées au XVIIe siècle. Paris 1976. Erasmus Rotterdamský BEZZEL, I.: Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken. Ein bibliographisches Verzeichnis. Stuttgart 1979. Franck KACZEROWSKY, Kl.: Sebastian Franck Bibliographie. Wiesbaden 1976. Goethe HAGEN, W.: Die Drucke von Goethes Werken. Berlin 1971 (repr. 1983). Heine WILHELM, G.-GALLEY, E.: Heine Bibliographie. Teil 1 (Primärliteratur 1817-1953), Teil 2 (Sekundärliteratur 1822-1953). Wiesbaden 1960. Hutten BENZING, J.: Ulrich von Hutten und seine Drucker. Eine Bibliographie der Schriften Huttens im 16. Jahrhundert. Wiesbaden 1956. Josephus Flavius SCHRECKENBERG, H.: Bibliographie zu Flavius Josephus. Leiden 1968. Kant WARDA, A.: Die Druckschriften Immanuel Kants (bis zum Jahre 1838). Wiesbaden 1919. Kepler CASPAR, M.: Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von Johannes Kepler. München 1968. Komenský PILZ, K.: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie. Nürnberg 1967. Koperník BARANOWSKI, H.: Bibliografia Kopernikowska 1509-1955. Warszawa 1958; HUPPENTHAL, J.: Mikołaj Kopernik (1473-1543). Poradnik bibliograficzny. Warszawa-Toruń 1973. Linck LORZ, J.: Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547). Nieuwkoop 1977. Luther BENZING, J.-CLAUS, H.: Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod. Bd. 1-2. Baden-Baden 1989-1994 (a k tomu dále BARING, G.: Bibliographie der Ausgaben der „Theologia Deutsch“ 1516-1961. Ein Beitrag zur Lutherbibliographie. Mit Faksimiledruck der Erstausgabe. Baden-Baden 1963 a CLAUS, H.-PEGG, M. A.: Ergänzungen zur Bibliographie der zeitgenössischen Lutherdrucke. Gotha 1982). More GIBSON, R. W.: St. Thomas More. A preliminary bibliography of his works and of moreana to the year 1750. With a bibliography of utopiana. New Haven 1961. Münster BURMEISTER, K. H.: Sebastian Münster. Eine Bibliographie. Wiesbaden 1964 (a k tomu HORCH, H. J. W.: Bibliographische Notizen zu einigen Ausgaben der „Kosmographie“ von Sebastian Münster und ihre Varianten. Gutenberg-Jahrbuch 1974, s. 139-151 a k tomu ještě HORCH, H. J. W.: Eine unbekannte Ausgabe von Sebastian Münsters „Cosmographia universalis“. Gutenberg-Jahrbuch 1977, s. 160-165). Newton GRAY, G. K.: A bibliography of the works of sir Isaac Newton. London 1966; HARRISON, J.: The library of Isaac Newton. Cambridge 1978. Nostradamus CHOMARAT, M.: Bibliographie Nostradamus. Baden-Baden 1989. Oekolampadus STAEHLIN, E.: Oekolampad-Bibliographie. Verzeichnis der im 16. Jahrhundert erschienenen Oekolampad-Drucke. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 17, 1918, s. 1-119. Paracelsus SUDHOFF, K.: Bibliographia Paracelsica … 1527-1893. Berlin 1894 (repr. Graz 1958). Rousseau SÉNELIER, J.: Bibliographie générale des oeuvres de J.-J. Rousseau. Paris 1950. Ryff BENZING, J.: Walther H. Ryff und sein literarisches Werk. Eine Bibliographie. Philobiblon 2, 1958, s. 126-154 a 203-226. Sachs WELLER, E.: Der Volksdichter Hans Sachs und seine Dichtungen. Bibliographie. Nürnberg 1868. Shakespeare HAYASHI, T.: Shakespeare’s Sonnets: a record of 20th-century criticism. Metuchen (NJ) 1972; HOWARD-HILL, T. H.: Shakesperian bibliography and textual criticism. A bibliography. Oxford 1971; JAGGARD, W.: Shakespeare bibliography. A dictionary of every known issue of the writings of our national poet and of recorded opinion thereon in the english language. Stratford-on-Avon 1911 (repr. 1959 a 1971). Schiller MARCUSE, H.: Schiller-Bibliographie. Hildesheim 1971; VULPIUS, W.: Schiller Bibliographie 1893-1958. Weimar 1959; WERSIG, P.: Schiller-Bibliographie. Berlin-Weimar 1977. Tomáš Akvinský GRABMANN, M.: Die Werke des hl. Thomas von Aquin: eine literarhistorische Untersuchung und Einführung. Münster 1949. Zwingli FINSLER, G.: Zwingli-Bibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften von und über Ulrich Zwingli. Zürich 1897 (repr. Nieuwkoop 1962).

Výběr inventářů Čech a Moravy: Brno DOKOUPIL, Vl.-TELEC, Vl.: Hudební staré tisky ve fondech Universitní knihovny v Brně. Brno 1975; DOKOUPIL, Vl.-VOBR, J.: Soupisy tisků 16. století z fondů Univerzitní knihovny v Brně. Sv. 1-9. Brno 1955-1977; KUCHAŘ, K.-DVOŘÁČKOVÁ, A.: Mapová sbírka B. P. Molla v Universitní knihovně v Brně. Praha 1959; NÁDVORNÍKOVÁ, M.-NÁDVORNÍK, M.: Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno. Sv. 1-6. Olomouc-Brno 1982-1985; VOBR, J.: Catalogus librorum ab a. MDI ad a. MDXX typis impressorum, qui in Scientiarium bibliotheca publica Brunensi asservantur. Pars I-V. Brno 1985-1989; VOBR, J.: Knížky lidového čtení z fondů Universitní knihovny v Brně. Brno 1973. Česká Třebová JARÝ, Vl.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Městského muzea v České Třebové. Rychnov/Kn. 1998. Český Krumlov ŠIMÁKOVÁ, J.-MACHÁČKOVÁ, E.: Teatrália zámecké knihovny v Českém Krumlově. Sv. 1-3. Praha 1976. Frýdek-Místek PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve sbírce Vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 1985. Choceň JARÝ, Vl.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Orlického muzea v Chocni. Rychnov/Kn. 1998. Křimice ŠIMÁKOVÁ, J.-MACHÁČKOVÁ, E.: Teatrália zámecké knihovny z Křimic. Sv. 1-2. Praha 1970. Letohrad JARÝ, Vl.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Okresního muzea ve Vysokém Mýtě a Městského muzea Letohrad. Sv. I Drobné tisky, část 1-2. Rychnov/Kn. 1999. Olomouc NÁDVORNÍKOVÁ, M.-NÁDVORNÍK, M.: Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno. Sv. 1-6. Olomouc-Brno 1982-1985; PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501-1800. Sv. 1-12. Olomouc 1974-1979; PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada II. Sv. 1 (Krakovské tisky vydané v letech 1501-1800), sv. 2 (Tisky Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy 1501-1800), sv. 3 (Vratislavské tisky 1501-1800). Olomouc 1979-1982; PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada III. Tisky z lékařství a příbuzných oborů z let 1501-1800. Sv. 1-6. Olomouc 1980-1988; PUMPRLA, V.-KAŠPAR, O.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada IV. Hispanika a iberoamerikána (1501-1800). Olomouc 1981; PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada V. Verzeichnis alter Drucke in den Sammlungen der Staatlichen wissenschaftlichen Bibliothek in Olomouc. Sv. 1-6. Olomouc 1990-1996. Polička JUNKOVÁ, Bl.: Soupis starých českých tisků (z let 1501-1800) ze sbírek Městského muzea v Poličce. Polička 1989. Praha BAĎUROVÁ, A.-BRTOVÁ, B.: Soupis tisků 16. století ve fondech Základní knihovny ČSAV. Sv. 1-3. Praha 1987-1988; BRTOVÁ, B.: Dodatky ke Knihopisu českých a slovenských tisků … z fondu Základní knihovny-Ústředí vědeckých informací ČSAV. Vědecké informace ČSAV. Bibliografie 3. Praha 1990; ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, M. L.: Vzácné staré tisky ve Státní technické knihovně v Praze. Praha 1971; KAŠPAR, O.: Soupis španělských tisků bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha 1983; KAŠPAR, O.: Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny, nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha 1984; KAŠPAROVÁ, J.: Roudnická lobkovická knihovna. Jazykově italské tisky 1501 - 1800. Sv. 1-9. Praha 1990-1993; KNEIDL, P.: Libreta italské opery v Praze. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 1/1966, s. 97-131, 2/1967, s. 115-186, 3/1968, s. 190-201 a 4/1969, s. 186-215; KULÍŘOVÁ, K.-SANDER, R.: Patenty-Katalog sbírky patentů Státního ústředního archívu v Praze. Inventáře a katalogy, sv. 2. Praha 1956. Radenín KNEIDL, P. (a kol.): Teatrália zámecké knihovny z Radenína. Sv. 1-3. Praha 1962-1969. Vysoké Mýto JARÝ, Vl.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Okresního muzea ve Vysokém Mýtě a Městského muzea Letohrad. Sv. I Drobné tisky, část 1-2. Rychnov/Kn. 1999. Žamberk JARÝ, Vl.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Městského muzea v Žamberku. Rychnov/Kn. 1998.

Výběr z personálních bibliografií Čech a Moravy: Balbín BAĎUROVÁ, A. (a kol.): Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do roku 1800. I. Bibliografické popisy, II. Rejstříky. Vědecké informace ČSAV ZK-ÚVI 1989, Bibliografie 2. Praha 1989. Bolzano ŠVEJDA, J.: Bernard Bolzano (1781-1848). Výběrová bibliografie. Praha 1981. Dobrovský KRBEC, M.-LAISKE, M.: Josef Dobrovský. Bd. 1 (Bibliographie der Veröffentlichungen), Bd. 2 (Příspěvek k soupisu hlavní literatury o jeho díle a životě). Praha 1968-1970 (zvl. otisk ze Sborníku prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Jungmann VIKTORA, V.: Josef Jungmann (bibliografický leták). Plzeň 1973. Komenský BRTOVÁ, B.: Díla J. A. Komenského v ZK-ÚVI ČSAV. Vědecké informace ČSAV-ZK-ÚVI 1991, Bibliografie 4. Praha 1991; PILZ, K.: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie. Nürnberg 1967; URBÁNKOVÁ, E. (red.): Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Praha 1959. Mácha KRČMA, Fr.: Karel Hynek Mácha. Soupis prací o jeho životě, díle a kultu. Praha 1932. Palacký BIDLAS, M.: Bibliografie díla Františka Palackého. Noviny literatury-Historie 1-2. Praha 1977. Rettigová JOHANIDES, J.: Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845). Soupis základních pramenů a literatury. Rychnov/K. 1995.

Lit. obecná zahraniční: ARNOLD, W.-DITTRICH, W.-ZELLER, B. (edd.): Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland. Wiesbaden 1987; AUPPERLE, H.: Bildkatalog über Drucke aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Lfg. 1-8. Swäbisch Gmünd 1957-1967; BAUDIN, F.-LEMAIRE, Cl.: Das Buch vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Westeuropa. In: Liber librorum. 5000 Jahre Buchkunst (ed. H. D. L. Vervliet). Genf 1973, s. 419-503; BORSA, G.: Druki XVI wieku, głównym punktem współczesnych badań księgoznawczych. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 46, 1996, s. 25-36; CARTER, H.: A view of early typography up to about 1600. Oxford 1969; CLEMEN, O.: Die Lutherische Reformation und der Buchdruck. Leipzig 1939; CZARNOWSKA, M.: Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965. Warszawa 1967; ECKEHARD, G.: Das deutsche Buch im Zeitalter des Barocks. Berlin 1930; FABIAN, B. (red.): Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 1-. Hildesheim-Zürich-New York 1996-; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; GOLDSCHMIDT, E. Ph.: The printed book of the renaissance; three lectures on type, illustration, ornament. Amsterdam 1966; KÜHNE, A.: Bibliographie zum Schrifttum des 16. Jahrhunderts. Mit einem Verzeichnis der wesentlichen Buchbestände des 16. Jahrhunderts in deutschen Bibliotheken und Archiven. München 1995; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; LANDAU, D.-PARSHALL, P.: The renaissance print, 1470-1550. New Hawen 1994; MRUŠKOVIČ, V. (a kol.): Problematika práce so starými tlačami 15.-18. storočia. Časť 1-2. Martin 1984; MÜLLER, W.: Die Drucke des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum. Untersuchungen zu ihrer Verzeichnung in einem VD 17. Wiesbaden 1990; TIEMANN, B. (ed.): Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1-2. Hamburg 1995-1999; VERVLIET, H. D. L.: Das Buch im 15. und 16. Jahrhundert. In: Liber librorum. 5000 Jahre Buchkunst (ed. H. D. L. Vervliet). Genf 1973, s. 387-418; WELLER, E.: Repertorium typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts. Im Anschluß an Hains Repertorium und Panzers deutsche Annalen. Bd. 1-2. Nördlingen 1864-1885 (repr. Hildesheim 1961).

Lit. obecná Čechy a Morava: BAĎUROVÁ, A.: Historické knižní fondy v České republice a současný stav jejich knihovnického zpracování. Sborník archivních prací 53, 2003, s. 641-684; BAĎUROVÁ, A.: Chronologické mezníky v evropských retrospektivních bibliografiích. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 12-18; BAĎUROVÁ, A.: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej. Stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukove. Roczniki biblioteczne 43, 1999, s. 69-103; BAĎUROVÁ, A.-BOHATCOVÁ, M.-HEJNIC, J.: Frekvence tištěné literatury 16. století v Čechách a na Moravě. Folia historica Bohemica 11, 1987, s. 321-343; BAĎUROVÁ, A.-VÍTEK, Ant.: Specifika popisu starých tisků. In: 4. národní konference o bibliografii. Sborník referátů. Praha 1991, s. 25-29; BOHATCOVÁ, M.: Book-printing and other forms of publishing in Prague, 1550-1650. Rudolf II and Prague. The court and the city (ed. Fučíková E. a kol.). Praha 1997, s. 332-339; BOHATCOVÁ, M.: Das gedruckte Buch in Böhmen vor 1526. In: Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für H. Widmann. Stuttgart 1975, s. 13-27; BOHATCOVÁ, M.: Der gegenwärtige Bearbeitungsstand der Druckproduktion vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in den böhmischen Ländern. Gutenberg-Jahrbuch 1987, s. 265-278; BOHATCOVÁ, M.: Knižní a publicistická tvorba 1550-1650. Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (ed. Fučíková E. a kol.). Praha-Londýn-Milán 1997, s. 332-339; BOHATCOVÁ, M.: Das Verhältnis der tschechischen und fremdsprachigen Drucke in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1621. Gutenberg-Jahrbuch 1988, s. 108-115; FALTYSOVÁ, Vl. (a kol.): Prag. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 1/1-2 Tschechische Republik (red. B. Fabian). Hildesheim-Zürich-New York 1999-2000; HEJNIC, J.-BAĎUROVÁ, A.-BOHATCOVÁ, M.: Bohemikale Drucke des 16.-18. Jahrhunderts. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik 17 (hrsg. von P. Thiergen). München 1990; HEJNIC, J.-BAĎUROVÁ, A.-BOHATCOVÁ, M.: Cizojazyčná bohemikální literatura 16.-18. století (dosavadní studium a cíle výzkumu). Listy filologické 112, 1989, s. 220-228; HORÁK, Fr.: O popisu starých tisků. Slovanská knihověda 1947, s. 41-50; KOPECKÝ, M.: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978; MARTÍNEK, J.: Prameny zpráv o nedochovaných tiscích 16. a 17. století. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 12-13. Praha 1977-1978, s. 57-68; MAŠEK, P.: Schlossbibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 2 Tschechische Republik (red. B. Fabian). Hildesheim-Zürich-New York 1997; NUSKA, B.: Otázky likvidace rezervních fondů a duplikátů u starých tisků. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 1. Praha 1966, s. 187-197; PUMPRLA, V.: Problematika historických a vzácných knižních fondů v České republice. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1993 (red. V. Pumprla). Olomouc 1993, s. 8-12; STREIT, V.: Mezinárodní projekt zpracování přehledu německých historických fondů v knihovnách České republiky. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1995 (red. V. Pumprla). Brno 1996, s. 118-122; STREIT, V.-VOBR, J. (a kol.): Böhmen-Mähren. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 3 Tschechische Republik (red. B. Fabian). Hildesheim-Zürich-New York 1998; TOBOLKA, Zd. V.: O metodě dějin knihtisku. Ročenka českých knihtiskařů 24, 1941, s. 29-34; VOBR, J.: Poznámky k tématu hranice pojmu „starý tisk“ a vztah k produkci 19. století. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 19-21; VOIT, P.: Přítomnost a budoucnost historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska. Z knihovnické praxe 112, 1991, s. 2-7; VOIT, P.: Rub a líc historických knižních fondů Čech a Moravy. Čtenář 42, 1990, s. 128-132; ŽALOUDKOVÁ, J.: Problematika bibliografie tiskové produkce 19. století. Praha 1960 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.