Tomáš Bakalář

Z Encyklopedie knihy

Tomáš Bakalář málo známý tiskař v Plzni, považovaný starší literaturou za syna Mikuláše Bakaláře (Štětiny). Josef Hejnic vyslovil hypotézu, že jde o syna Václava Matyáše, který bakalářského gradu dosáhl na lipské univerzitě 1534 a působil pak na plzeňské latinské škole. V plzeňských městských knihách je Tomáš Bakalář uváděn ještě roku 1544 jako zeť Pavla Lva, poručníka nezletilých dětí Hanse Pekka (zemř. 1531) a majitele jeho tiskařské dílny (od 1540).

Mirjam Bohatcová připouští, že Tomáš byl zprvu pomocníkem plzeňské dílny, v níž těsně po Pekkově smrti mohl neuměle vytisknout impresorsky anonymní prvotinu Elementa latinae, boemicae ac germanicae linguae (Plzeň? 1532). Věcně uspořádaný slovník, jehož typografický materiál se do Pekkovy tiskárny bezpochyby hlásí, je podnes dochován bez titulního listu. Do Tomášovy knižní produkce naopak zcela jistě patří neúplně zachovaná reedice Hortulus anime, Zahrádka duše nábožnými modlitbami, pěknými figurami ozdobená (Plzeň 1533). Zčásti ji doprovázejí dřevořezy Hanse Springinkleeho a Erharda Schöna, převzaté z Peypusova norimberského tisku 1518 a Mantuánovy české verze vydané snad Johannem Stuchsem 1520. Úřední artikule O berni králi Jeho Milosti od stavuov Království českého svolenuo (1534?) musíme naopak ze skrovné bibliografie Tomášových tisků vyloučit. Do souvislosti s jeho jménem je chybně uvedl pouze mladší přípisek „Vytištěno v Plzni u Tomáše Bakaláře léta 1534“ na jednom ze zachovaných exemplářů. S dosud známou plzeňskou typografií první třetiny 16. století nemají však artikule dle Mirjam Bohatcové nic společného.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Norimberský a plzeňský tiskař Hans (Jan) Pekk. Časopis Národního muzea, ř. hist. 145/3-4, 1976, s. 207-227; BOHATCOVÁ, M.: Unbekannte, in Regensburg entdeckte Pilsner Drucke aus dem 16. Jahrhundert. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slavische Studien 1 (6), 1994, s. 11-22; HEJNIC, J.: Latinská škola v Plzni a její postavení v Čechách (13.-18. století). Rozpravy ČSAV, ř. spol. věd, seš. 2, roč. 89. Praha 1979; KOHÚT, L. (red.): Mikuláš Bakalár Štetina. Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. Bratislava 1966; OLDENBURG, M.: Hortulus animae [1494]-1523. Bibliographie und Illustration. Teil 1-2. Hamburg 1973.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 304; CHYBA 52 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 43. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.