Václav Vřesovec z Vřesovic

Z Encyklopedie knihy

Václav Vřesovec z Vřesovic (též Wrzesovecius, zemř. 1583) český humanista, rada komorního soudu, bratr nejvyššího písaře Volfa z Vřesovic. Prokop Lupáč v knize Rerum Boemicarum ephemeris, sive Kalendarium historicum ex reconditis veterum annalium monumentis erutum (Praha 1584) k 19. červenci 1583 uvádí: „impressi ab illo domi suae libelli“. Z toho vyplývá, že Václav Vřesovec založil v Praze soukromou tiskárnu (Privatdruckerei). Snad se tak stalo roku 1579. I když o její činnosti existuje pramálo zpráv, může patřit k nejstarším oficínám tohoto druhu v Čechách i na Moravě. Vřesovec působil také ve sféře nakladatelské. Dosud neznámému tiskaři zadal vlastní překlad anonymní knížky Křesťanské potřebné a pobožné napomenutí o nastávajícím zřetedlném hněvu … Pána Boha (Praha 1578). Kromě překladů z němčiny po něm zůstalo i několik českých náboženských písní a traktátů, které sepsal v souvislosti s jednáním o České konfesi. Vřesovcova bohatá knihovna přešla testamentárně do správy malostranské radnice a na počátku 80. let 18. století byla zásluhou Karla Rafaela Ungara přemístěna do dnešní pražské Národní knihovny.


Lit.: VOLF, J.: Knihovna Václava z Vřesovic. Praha 1937.

Lex.: HEJNIC-MARTÍNEK 5. 548-549 = HEJNIC, J. – MARTÍNEK, J.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-6. Praha 1966-2011.; CHYBA 317 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 2. 337-339. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.