Váleček (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Váleček (něm. Rolle, Rollstempel) druh knihařského nářadí, které slouží k vytlačení opakovaného vzoru na usňovém pokryvu vazby slepotiskové. Inspirován pečetními válečky ho v 60. letech 15. století snad poprvé užil německý knihvazač Johann Richenbach. Váleček byl zprvu užíván zřídka, ale od renesance obliba neobyčejně vzrostla, poněvadž knihvazačům ulehčoval fyzickou práci s dílčími kolky. Zároveň však zapříčinil úbytek výtvarných kvalit vazby a knihvazačův individuální projev omezil na minimum.

Základem nářadí byl mosazný či bronzový váleček otáčející se kolem osy, která spočívala ve vidlici upevněné do dřevěné rukojeti. Rytina na obvodu pohyblivého válečku zanechávala v usni nepřerušovanou pásovou stopu na způsob knižní kandelábrové lišty s opakovanými motivy (naopak delší lišta bez opakovaných motivů vznikala otiskem kolků). Šířka stopy byla obvykle úměrná formátu knihy. Válečky se na obou deskách seskupovaly do rámů. Starší válečkové motivy (z ornamentálních například rozeta a z figurálních mimo jiné lovecké scény) se od 16. století neustále obohacovaly novým sériovým repertoárem. Ornamentální vzory těžily ze skladebných prvků akantu, grotesek a žerdí či palmet. Figurální (portrétní) vzory byly tvořeny převážně bystami reformátorů (Martin Luther, Philipp Melanchthon, Erasmus Roterdamský, Jan Hus). Jiný typ portrétních válečků nesl medailony s hlavami antických veličin (Caesar, Cicero, Vergilius), nebo biblické a alegorické motivy (Panna Maria, proroci, apoštolové, polopostavy křesťanských Ctností). Ačkoli figurální náměty samy o sobě nápověď nepotřebovaly, k identifikaci sloužily drobné nápisové štítky a tabulky (PMELA = Philipp Melanchthon). Delší nápisy na válečcích jsou pochopitelně zkracovány až k zdánlivé nečitelnosti (VE BV D MA IN AE TE R NV M = Verbum Dei manet in aeternum).Lit.: HAEBLER, K.: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig 1928-1929 (repr. 1968); HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145; SCHUNKE, I.: Beiträge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert. Leipzig 1937; SCHUNKE, I.: Studien zum Bilderschmuck der deutschen Renaissance-Einbände. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 8, 1959, s. 23-33.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.