Velké Meziříčí

Z Encyklopedie knihy

Velké Meziříčí u Žďáru/S. se stalo krátkodobým sídlem nekatolického knihtisku na Moravě. Roku 1558 a 1581-1583 je zde doložena tiskařská činnost Štěpána Šefránka. Domněnky o existenci institucionální tiskárny tamního luterského gymnázia (1576), spojovaného se jménem Aleny Meziříčské z Lomnice, druhé manželky majitele panství Zikmunda Helta z Kementu, stejně jako pokusy starší literatury považovat Šefránka za gymnaziálního tiskaře, jsou mylné.


Lit.: BENEŠOVÁ, M.: Latinská luteránská akademie ve Velkém Meziříčí. Velké Meziříčí 1966; PRUDKOVÁ, L.: Knižní kultura ve Velkém Meziříčí v předbělohorském období. In: Západní Morava 3, 1999, s. 33-47; PRUDKOVÁ, L.: Štěpán Šefránek, tiskař z Velkého Meziříčí. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Praha 1999, s. 315-328; ZÁVODSKÝ, J.: Reformace a protireformace ve Velkém Meziříčí. Velké Meziříčí 1938.

Lex.: CHYBA 361. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.