Verzála

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 22:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Verzála (z lat. versus = obrácený, angl. capital, fr. grande capitale, něm. Versal nebo Versalbuchstabe) písmeno velké abecedy starořímského původu konstruované do dvou linek a užívané na nápisech antických kamenných staveb. Součástí písmové kresby jsou serify jakožto upomínky záseků kamenického dláta. V teorii knihtisku se verzála synonymně nazývá kapitála nebo majuskule. V české knihovědné terminologii je pojmem verzála označována antikvová iniciála (avšak obdobné synonymum pro iniciály gotického a novogotického a goticko-humanistického tiskového písma neexistuje).

Literatura

Lit.: HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.