Vilémov

Z Encyklopedie knihy

Vilémov město v Čechách poblíž Čáslavi, v jehož benediktinském klášteře Chval Dubánek roku 1521 edičně připravil k prvnímu tištěnému vydání rukopisný traktát Petra Chelčického Siet viery. Od dob Josefa Dobrovského se věřilo, že traktát byl ve Vilémově též vytištěn. Doklad pro toto tvrzení měl poskytnout závěrečný text „Skonávají se kniehy, jenž slovú Siet viery skrze snažnú péči Chvala Dubánka … na klášteře vilémovském“. Text však nemá povahu tiskařského, nýbrž písařského (editorského) explicitu. Konečnou odpověď na otázku po záhadné vilémovské dílně přinesl typologicko-typografický rozbor Sítě, jímž se nově zabýval Jaroslav Vobr. Z rozboru vyplynulo, že rozmnožení Sietě viery zajistila Tiskárna severinsko-kosořská (Praha? 1521), s jejímž edičním profilem reformně pojatý traktát dobře rezonoval. Tiskové písmo Sítě (konglomerát opotřebované bastardy, staršího a nově pořízeného švabachu), iniciály a ilustrační štočky se totiž přesvědčivě hlásí k Pavlu Severinovi z Kapí Hory. Starším gotickým písmem pracovala Tiskárna (respektive její předchůdce označovaný jako Tiskař Pražské bible) již od roku 1495, švabach byl zakoupen nadvakrát v letech 1513 a snad 1520. Ilustrační štočky Sítě (např. disputace u stolu) užil Severin také v Lutherově Kázání na Desatero přikázání Boží (Praha 1520) a v Listu ke všem stavuom Jana Přemyšlenského ze Žlunic (1521).


Lit.: DOBROVSKÝ, J.: O zavedení a rozšíření knihtisku v Čechách. Spisy a projevy Josefa Dobrovského, sv. 19 (k vydání připravila Mirjam Daňková [Bohatcová]). Praha 1954; TOBOLKA, Zd. V. (ed.): Tisk Chelčického Síti víry z roku 1521. Monumenta Bohemiae typographica 1. Praha 1926; URBÁNKOVÁ, E.: V roce 1957 získala Univerzitní knihovna konvolut čtyř vzácných českých tisků z roku 1521. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1957. Praha 1958, s. 163-165; VOBR, J.: Tiskárna ve Vilémově v roce 1521. Příspěvky ke Knihopisu 11. Dr. Bedřišce Wiždálkové přátelé a spolupracovníci k významnému životnímu jubileu. Praha 1996, s. 55-64.

Lex.: CHYBA 408. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.