Vzorník tiskového písma

Z Encyklopedie knihy

Vzorník tiskového písma nerozsáhlá merkantilní tiskovina prezentující typografické zázemí jednotlivých tiskáren, anebo častěji fungující jako nabídka tiskového písma a knižního dekoru v oblasti písmolijectví a obchodu s písmem. Může mít podobu jednolistovou, anebo knižní (titulní strana pak bývala zpravidla přetížena atraktivními ozdobami). Poněvadž tyto tiskoviny měly ryze spotřební charakter, často se opotřebovaly, zničily a do dnešní doby nezachovaly. Pasportizace exemplářem zachovaných vzorníků (1942) uvádí pro 15. století jeden, 16. století je dnes reprezentováno 14 vzorníky a 17. století 68 (přičemž 59 z nich vzniklo během druhé poloviny století). Z 18. století pochází už 431 vzorníků.Důležitost reklamy tiskového písma vytušil zřejmě jako první Peter Schöffer st., když některé práce z roku 1467 opatřil poznámkou „Hic est littera Psalteri“ čili textura užitá už při sazbě veleslavného Psalteria cum canticis (Mainz 1457). V historii knihtisku nejstarší dnes známý vzorník vydal na počátku augsburského pobytu Erhard Ratdolt. Jednolistový unikát bez názvu je v literatuře citován jako Index characterum diversarum manerierum impressioni paratarum (Augsburg 1486). Obsahuje 10 písmových stupňů rotundy v několika písmových řezech, jak je Ratdolt importoval z Itálie do Německa. Od 16. století vycházely nabídkové vzorníky péčí všech významnějších písmolijen, mnohdy zřejmě s roční periodicitou. Zpočátku nebylo zvykem jednotlivé ukázky opatřovat historickými názvy písem. Poprvé tak učinil až Christophe Plantin v rozměrném Folio specimen (Antwerpen ca 1579). Z dalších vzorníků lze jmenovat Christian Egenolff Specimen characterum seu Typorum probatissimorum (Frankfurt/M. 1592), Christoffel van Dyck pro Daniela Elzeviera v posthumním vydání Proeven van letteren (Amsterdam 1681), Joseph Moxon Proves of several sorts of letters cast (London 1669), Pierre Simon Fournier Modèles des caractères de l’imprimerie (Paris 1742), Johann Thomas Trattner st. Abdruck von denjenigen Röslein und Zierrathen, welche sich in der k. k. Hofschriftgießerei des Johann Thomas Trattnern dermalen befinden (Wien 1760), Johann Enschedé st. Proef van Lettern (Haarlem 1768) atd. Snad nejlépe komentovaný a ukázkami doprovozený průřez písmařské praxe 16. a 17. století podal Pierre Simon Fournier ml. ve své učebnici Manuel typographique, utile aux gens de lettres (Paris 1764-1766). Maria Juda uvádí, že první vzorník v Polsku vydal pravděpodobně už koncem 16. století Jan Januszowski, syn Łazarza Andryszowice. Další vzorníky z let 1615 a 1649, které publikoval Andrzej Hünefeld, nepřečkaly druhou světovou válku. Lze předpokládat, že v Čechách a na Moravě byly vzorníky alespoň formou jednolistu tištěny jistě už během 17. století. Soudíme tak per analogiam ze Sessiova počinu Specimen characterum seu typorum probatissimorum (Wrocław 1604). Vzorník sice vznikl v dílně uznávaného vratislavského tiskaře Georga Baumanna ml., ale v impresu tohoto jednolistu, který byl u nás dosud neznámý, však čteme „renovati atque parati Vratislaviae per Paulum Sesse fusorem, Pragae habitantem“. Albert Bruckner krátce vzpomíná jakousi nám neznámou „Plakatprobe“ pražské Tiskárny jezuitské z roku 1678 se salcburskou antikvou Pankraze Lobingera. V Čechách, pokud dnes víme, je fyzicky zachován až přehled tiskového materiálu pražské Tiskárny arcibiskupské Specimen diversorum typorum Pragae in Aula Regia in archiepiscopali typographia reperibilium (Praha 1721, další přehledy vyšly 1740 a 1747). Zhruba v téže době vydala vzorník i Tiskárna jezuitská (torzovitý unikát). Rosenmüllerovi dědicové sestavili Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha 1789). Postřeh Josefa Volfa z roku 1935, že Abdruck byl snad určen jako nabídka veřejného rozprodeje firemního fundusu, se zdá být pravděpodobný. Jiný obchodní vzorník písmolijecké nabídky nechal dle Trattnerova příkladu vytisknout Václav Jan Krabat pod názvem Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha 1761 a 1789 znovu v rozšířeném vydání). Uvědomíme-li si stav českého písmolijectví před Haasovým vystoupením (1815), zanedbatelný počet dochovaných vzorníků nepřekvapuje. O vzorníku písem moravské provenience nemáme do 19. století žádné zprávy.Lit.: BRUCKNER, A.: Schweizer Stempelschneider und Schriftgiesser. Geschichte des Stempelschnittes und Schriftgusses in Basel und der übrigen Schweiz von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Basel 1943; CARTER, H.: The types of Christopher Plantin. The library ser. 5/11, 1956, s. 170-179; ENSCHEDÉ, Ch.: Fonderies de caractères et leur matériel dans les Pays-Bas du XVe au XIXe siècle. Haarlem 1908; ENSCHEDÉ, Ch.: Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century. A history based mainly on material in the collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem. First published in French in 1908. Haarlem 1978; FRITZ, G.: Geschichte der Wiener Schriftgießereien seit der Einführung der Buchdruckerkunst im Jahre 1482 bis zur Gegenwart. Wien 1924; HAEBLER, K.: Schriftguss und Schrifthandel in der Frühdruckzeit. Zentralblatt für Bibliothekswesen 41, 1924, s. 81-104; HERMAN, G.: Johann Michael Landerers früheste Schriftproben aus den Jahren 1754 und 1759. Gutenberg-Jahrbuch 1996, s. 170-175; HŮLKA, V.: Dva vzorníky pražských tiskáren z počátku XVIII. stol. Grafická práce 2, 1928, s. 5-11; HŮLKA, V.: Pražští písmolijci 17. a 18. století. Slovanská knihověda 3, 1934, s. 20-25; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; LIST of type specimens. The Library 4/22, 1942, s. 185-204; MORI, G.: Schriftproben deutscher Schriftgießereien und Buchdruckereien aus den Jahren 1479 bis 1840. Frankfurt/M. 1926; TURNER BERRY, W.: Catalogue of specimens of printing types by English and Scottish printers and founders, 1665-1830. London 1935; VOLF, J.: Písmový vzorník Václava Jana Krabatha. Český bibliofil 4, 1932, s. 5-30; VOLF, J.: Vzorník písma tiskárny rosenmüllerovské. Český bibliofil 7, 1935, s. 5-16; WEHMER, C.: Das älteste Schriftmusterblatt einer deutschen Druckerei, Augsburg 1486. Gräfenheinichen 1936.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.