Wolfgang Kristián Gerle

Z Encyklopedie knihy

Daniel Adam z Veleslavína na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 63 otištěná z desky pro druhý díl Pelclových Abbildungen (1775). Antikvariát Meissner (Praha).

Wolfgang Kristián Gerle (původně G. Wolfgang Christian, 1744-1825) frankfurtský rodák usazený v Praze nejpozději roku 1770, kdy přijal staroměstské měšťanství. Živil se velmi obratně knihkupectvím se specializací na francouzskou, anglickou a italskou literaturu. Jako člen lóže U tří korunovaných hvězd se mimo to v počátcích svobodného českého zednářství významně zasloužil o šíření převážně německojazyčných anonymních titulů typu Begebenheiten eines Freimaurers (Ulm 1769), Die Freimaurerei der Frauenzimmer (Leipzig 1774), Apologie des Ordens der Freimaurer (Berlin 1778). Organizačně i nakladatelsky zajišťoval většinou výrobu prestižní domácí osvícenské literatury, např. Mikuláš Adaukt Voigt Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen nach chronologischer Ordnung (Praha 1771-1787) a Effigies virorum eruditorum atque artificium Bohemiae et Moraviae (Praha 1773-1775), František Martin Pelcl Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha 1773-1782), časopis Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (poprvé Praha 1775) atd.

Pátý svazek nejstarší řady Abhandlungen (Praha 1782). Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (Praha, Wolfgang Kristián Gerle 1782). Frontispis s Pelclovým portrétem od Jana Berky a titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIV 24.
Václav Hollar na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 51 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Antikvariát Meissner (Praha).

Roku 1772 založil v domě U půl zlaté hvězdy na Staroměstském náměstí (čp. 608) první pražský čtenářský klub a vzdělávací kroužek (Learned Club), který 1775 rozšířil o půjčovnu knih umístěnou v Karlově ulici. Od března 1784 provozoval měsíční knižní aukce, k nimž vycházely specializované katalogy, např. Erstes Verzeichniß einer Sammlung deutsch-lateinisch-französisch-italiänisch- und böhmischer gebundener Bücher, welche den 22.ten Merz … im Lesekabinet … gegen baare Bezahlung verkauft werden (Praha 1784). Poněvadž přísun knih z rušených klášterů nevázl, 11. katalog pro aukci 28. března 1785 obsahoval položky č. 6.642-7.229.

Zboží získané komisním obchodem na veletrzích v Lipsku inzeroval v nakladatelských a knihkupeckých nabídkách, např. Verzeichniß neuer deutsch- und lateinischer Bücher, welche seit der Leipziger Jubilate Messe 1785 herausgekommen und um beygesetzte Preise zu haben sind bey Wolfgang Gerle, Buchhändler in der Altstädter Jesuitengasse Nro. 496 (Praha 1785). Pokoušel se též o vydávání měsíčního knihkupeckého oznamovatele s veškerou českou literaturou, ale zůstalo jen u jednoho ročníku. Oznamovatel se nazýval Prager Literatur-Notitz (Praha 1787) a dnes je znám jen ze sekundární literatury. Gerlovy ušlechtilé cíle ekonomicky limitovala Schönfeldova rozpínavost. V letech 1791-1792, kdy vystoupil ze zednářské lóže, aby ji nekompromitoval svým úpadkem, bylo jeho knihkupectví v několika dražbách prodáno. Nežli ho postihla duševní choroba, živil se ve stáří jako soudní znalec.

Oceloryt (Praha 1842). Gerle, Wolfgang Adolf: Bilder aus Böhmens Vorzeit (Praha, Bohumil Haase–Synové 1842). Tabule za pag. 72 s pohledem na Trosky. Kreslil pražský malíř Karel Würbs, v Karlsruhe ryli Karl Ludwig Frommel a B. Winklers. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO VII 11.

Spolu s Wolfgangem Kristiánem přišel do Prahy i jeho bratr Ondřej Gerle (původně Andreas G., nar. 1746), jehož knihkupecká činnost se vázala pravděpodobně na léta 1781-1799. Dodnes je v souvislosti s ním připomínán vznik první veřejné čítárny časopisů, která byla povolena 1781 a nacházela se v domě U bílého jednorožce na Staroměstském náměstí v Praze (čp. 548). Čítárna, v níž probíhaly veřejné dražby knih, si vyžádala veškeré provozovatelovo jmění. Musela však ukončit svou činnost roku 1799 jako všechny podobné instituce v monarchii. Ondřej Gerle žádal náhradou alespoň trafiku, ale musel se spokojit s roční rentou, kterou mu po odkladech až 1801 vyměřilo gubernium. Také Ondřej byl 1785-1789 členem zednářské lóže U tří korunovaných hvězd.

Syn Wolfganga Kristiána se jmenoval Wolfgang Adolf Gerle (1781-1846). Dodnes je v povědomí jako německy píšící básník, dramatik a žurnalista. Během prvních dvou desetiletí 19. století redigoval Prager Zeitung, od roku 1824 vedl časopis Kranz. Byl též autorem populárních historicko- topografických děl, např. Prag und seine Merkwürdigkeiten (Praha 1836) nebo Bilder aus Böhmens Vorzeit. Burgvesten und Ritterschlösser in Original-Ansichten dargestellt (Praha 1842). Toto Gerleho dílo lze považovat za jednu z prvních bohemikálních publikací, do níž byly zařazeny ilustrační oceloryty.


Lit.: PODŠKUBKA, J.: České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století. Praha 2004; PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ŠEBESTA, Ed.-KREJČÍK, A. L.: Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. I. Staré Město. Praha 1933; ŠIMEČEK, Zd.: Půjčovny knih a čtenářské společnosti v Českých zemích a jejich působení do roku 1848. Československý časopis historický 29, 1981, s. 63-88; VIDMANOVÁ, St.: Pražští knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století. Vědecké informace ZK ČSAV 3, 1975, s. 43-53; VOLF, J.: Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848. Praha 1931; VOLF, J.: Knihkupci pražští Wolfgang Gerle a Jan Herrl. Zvon 23, 1922-1923, s. 100.

Lex.: CHYBA 98 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; LEXIKON 1. 797-799. = LEXIKON české literatury. Osobnosti, díla, instituce (věd. red. Vladimír Forst). Sv. 1-4/I-II. Praha 1985-2008.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.