Wolfgang Stöckel

Z Encyklopedie knihy

Wolfgang Stöckel (též Molitor de Monaco, Monacensis, Müller, Stöcklein, Stoeckel, W. M., ca 1473-1540) pravděpodobný zakladatel knihtisku v Halle/S. Profesionální dráhu zahájil roku 1495 jako spolupracovník lipského tiskaře Arnolda de Colonia (činný 1492-1496), s jehož vdovou se 1497 oženil. Za první samostatnou práci Wolfganga Stöckela v Lipsku se pokládá Guilelmus de Saliceto De salutate corporis (Leipzig 1495). Dva komentáře Johanna Glogoviensis, a to Declaratio Donati minoris de octo partibus orationis (Leipzig 1500) a Exercitium super omnes tractatus Parvorum logicalium Petri Hispani (Leipzig 1500), jsou snad prvními publikacemi na sever od Alp, které byly vybaveny titulním listem se všemi potřebnými bibliografickými údaji. Tak jako kolega Melchior Lotter st. ani Stöckel nezůstal hluchý k jazykovým potřebám soudobé mládeže a pro nižší školy, snad přímo na zakázku z Čech, ve svém domě „in platea Grimmensi“ vytiskl věcně uspořádaný latinsko-česko-německý Vocabularius hic cuiq. perutilis (Leipzig 1514). Rok předtím vyšel tento slovník ve Vídni a do českých tiskáren ho uvedl až Hans Pekk 1526.

Stöckel v Lipsku působil do roku 1526, avšak mezitím stačil založit ještě několik filiálek. První byla ve Wittenberku (1504), druhá v Halle/S. (1520). Poněvadž impresum nejstarší hallské publikace Vortzeichnus und Zceigung [!] des hochlobwirdigen Heiligthumbs (Halle/S. 1520), doplněné Dürerovým mědirytovým portrétem kardinála Albrechta a dřevořezy dle Wolfa Trauta, jméno tiskaře neobsahuje, její původce bývá někdy synonymně nazýván Tiskařem Heiligtumbuchu. Další filiálku zřídil 1522-1523 v Grimmě a se svým synem Jakobem Stöckelem 1522-1524 v Eilenburku. Roku 1526 odešel Wolfgang do Drážďan, kde pracoval nepřetržitě až do konce života. Konfesijně se nijak zvlášť neprofiloval. Tiskl jak pro reformaci (první Lutherovo dílo vydal již během lipského pobytu v roce 1518), tak pro katolíky, např. Das naw Testament nach Lawt der christlichen Kirchen (Dresden 1527) dle editora Hieronyma Emsera zvaný Emsertestament. Po Wolfgangově smrti vedla tiskárnu dva roky vdova. Syn z třetího manželství Matthes Stöckel st. (ca 1526-1600?) pracoval v Drážďanech 1542-1600, vnuk Matthes Stöckel ml. (zemř. 1605?) je zde doložen jako samostatný tiskař ještě za otcova života 1596-1605.


Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 89; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 453; GELDNER 1. 246-247 a 2. 363. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.