Anton Franz Brechler

Z Encyklopedie knihy

Schilhartova titulní bordura pro Novákův kalendář (Praha 1719?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti s. Vácslava … k létu Páně 1720 (Praha, Jiří Ondřej Laboun 1719?). Červeno-černá titulní strana se Schilhartovou bordurou dle předlohy Antona Franze Brechlera (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Později byl titulní štoček napodoben kreslířem A. Weisem a řezáčem F. Girschem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN XI 31.

Anton Franz Brechler (též Prechler, ca 1666-1732) v Rakousku narozený kreslíř a malíř miniatur, který v signatuře užíval stejný pravopis příjmení jako František Prechler, činný v druhé polovině 18. století. O případných rodinných vazbách mezi oběma umělci není zřejmě nic známo. Brechler se usadil přinejmenším již od roku 1691 v Praze. Zde si v Karolinu 1698 zřídil sklad a vlastní nakladatelství grafických děl.

Girschova titulní bordura a dvojstrana z Novákova kalendáře (Praha 1727?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1728 (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1727?). Vlevo červeno-černá titulní strana s bordurou F. Girsche dle předlohy A. Weise (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Je to poměrně přesná nápodoba staršího štočku Antona Franze Brechlera a řezáče Schilharta (reprodukce titulní strany je mírně zvětšena). Vpravo textové fol. B2a z počátku kalendářové části a před něho vevázaný bílý list pro rukopisné poznámky (reprodukce dvoustrany je mírně zmenšena
Girschova titulní bordura a dvojstrana z Novákova kalendáře (Praha 1727?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1728 (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1727?). Vlevo červeno-černá titulní strana s bordurou F. Girsche dle předlohy A. Weise (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Je to poměrně přesná nápodoba staršího štočku Antona Franze Brechlera a řezáče Schilharta (reprodukce titulní strany je mírně zvětšena). Vpravo textové fol. B2a z počátku kalendářové části a před něho vevázaný bílý list pro rukopisné poznámky (reprodukce dvoustrany je mírně zmenšena

Signatura „Brechler [nebo Prechler] Franz exc. Pragae“, doplněná někdy ještě textem „in Carolino“, je uvedena kupříkladu na některých mědirytech Philippa Jakoba Francka, např. frontispis se sv. Tomášem Akvinským jednak v kázání Jana Václava Dvořáka Sol anni jubilaei D. Thomas Aquinas (Praha 1700) a jednak v promluvě Leonarda Ferdinanda Meissnera z Löwenburku Divus Thomas Aquinas doctor angelicus ac laureatus (Praha 1706). Brechlerův nakladatelský podíl je zmíněn i na Franckově rytině Trpící Panny Marie v anonymním dílku Královská koruna zlatá (Praha 1721). Jako vydavatel je Brechler podepsán dále na frontispisu se sv. Josefem Kanonikem v dizertaci Kryštofa Böhma Tractatus theologicus juridico-moralis in librum IV. Decretalium Gregorii IX. (Praha 1712, rytec uveden není). Brechlerovy kreslířské aktivity dokládá kresba titulní bordury pro Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1716 Jana Františka Nováka (Praha 1715?, „Prechler del:“). Řezbu do dřeva obstaral Josef Antonín Schilhart. Z tohoto vydání byl štoček přetiskován na dalších Novákových kalendářích až do roku 1725 a posléze vyměněn za kopii, pořízenou kreslířem A. Weisem a řezáčem F. Girschem.


Lit.: ASMANN, J. N.: Portrétní miniatury 17.-19. století. Praha 1996 (výstavní katalog Národní galerie v Praze); JIŘÍK, F. X.: Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách. Praha 1930.

Lex.: DLABAČ 2. 503-505 (Prechler) = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 13. 240 (Prechler) = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 365 (Prechler); TOMAN 1. 96 (Brechler). = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.