Christoffel van Dyck

Z Encyklopedie knihy

Christoffel van Dyck (též van Dijck, 1601-1669) významný nizozemský písmolijec, tvůrce antikvy a polokurzivy takzvaného přechodového typu. Roku 1647 otevřel vlastní dílnu, jejíž písmo odebírala zejména tiskárna Elzevierů. Dyck přitom zohlednil jimi preferovaný malý, takzvaný elzevirský formát (24°) a zjednodušil dekorativní kresbu Garamondovy francouzské antikvy tak, aby při otisku drobných písmových stupňů nedocházelo ke ztrátě čitelnosti. Ve snaze neodchýlit se od domácí tradice postupoval ovšem značně puristicky a zrušil kupříkladu obloukové vyklenutí spodních serifů. Podržel však starší Garamondův princip komponovat vertikálu i polokurzivu jako dvě harmonické varianty jediného písma. Dyckův písmařský vzorník Proeven van letteren (Amsterdam 1681) vydala Anna, vdova po Danielu Elzevierovi. Tím se však Dyckův přínos nevyčerpal. Angličan William Caslon st., ve snaze osvobodit anglické písmaře a tiskaře od závislosti na francouzském a nizozemském importu, převzal ve 20. letech 18. století základní kresebné znaky Dyckovy antikvy a učinil z ní nejžádanější sortiment své londýnské dílny.


Lit.: MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963; WILLEMS, Al.: Les Elzevier-Histoire et annales typographiques (Supplément par G. Berghman). Bruxelles 1964 (repr.).

Lex.: WURZBACH (Niederl.) 1. 475. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.