Cimélie

Z Encyklopedie knihy

Cimélie (z řec. keinēlion, angl. rare book, fr. objet précieux, něm. Zimelie) poklad či klenot knižní povahy, případně jakékoli jiné sbírky uměleckých předmětů. Termín je dnes živý nejspíše jen v metaforickém názvu dnes již zaniklé řady faksimilií Cimelia Bohemica, která byla v letech 1967-1972 pořádaná Národní knihovnou v Praze a nakladatelstvím Pressfoto. Jednotlivé svazky vycházely jako bibliofilie v nepatrném nákladu 400-450 kusů. Poněvadž některé exempláře byly ručně kolorované, mají charakter přednostního vydání.

Soubor Cimelia Bohemica obsahuje tyto části: 1/1967 Tadeáš Hájek z Hájku Dialexis de novae et prius incogniotae stellae … apparitione (dle tisku z Frankfurtu/M. 1574), 2/1968 Theses in Universitate Carolina Pragensi disputatae folia graphica (7 dílů po 16 listech tištěných v 17. a 18. století), 3/1968 Jan Marcus Marci Thaumantias, liber de arcu coelesti deque colorum apparentium natura, ortu et causis (Praha 1648), 4/1968 Guido de Columna Trojánská kronika (Plzeň? po 1476), 5/1968 Žitije slavnogo basnotvorca Ezopa (ruská verze Života Ezopova tištěná na přelomu 18. a 19. století), 6/1968 Jan Amos Komenský Dvéře jazyků odevřené (Leszno? 1633), 7/1969 Hospodine, pomiluj ny (notový záznam naší nejstarší duchovní písně a latinský traktát Jana z Holešova z roku 1397), 8/1969 Lauttentabulatur zapsaná Mikulášem Šmalem z Lebendorfu na počátku 17. století, 9/1969 Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství zapsaná 1512 v překladu Řehoře Hrubého z Jelení, 10/1969 Hradecký rukopis s jedenácti českými skladbami z poslední čtvrti 14. století, (11 neohlášeno a ani nevydáno), 12/1970 Velislai Biblia picta z doby kolem roku 1340, 13/1970 Codex Vyšehradensis napsaný a iluminovaný ke korunovaci Vratislava II. v roce 1085, 14/1970 Jan Amos Komenský Didaktika česká autorem revidovaný a autografně doplněný rukopis české verze Didaktiky, (15 neohlášeno a ani nevydáno) a 16/1971 Mikołaj Kopernik De revolutionibus orbium coelestium libri VI (Nürnberg 1543). Bez pořadového čísla vyšla roku 1972 ještě autografní partitura IX. symfonie e moll Z Nového světa Antonína Dvořáka (1893).


Lit.: HORÁK, Fr.: Edice Cimelia Bohemica. Knihovník 13, 1968, s. 62-64; URBÁNKOVÁ, E.: Zamyšlení nad edicí „Cimelia Bohemica“. Ročenka Státní knihovny ČSR v Praze 1970. Praha 1972, s. 27-40.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.