Jan Wolf

Z Encyklopedie knihy

Jan Wolf málo známý humanistický tiskař v Praze, který byl chybou obrozeneckých bibliografů až do nedávné doby ztotožňován s tiskařem Janem Moravem. Obě osoby na základě kritiky starších zpráv a po typologickém rozboru spolehlivě rozlišila Emma Urbánková. Wolf, jemuž byl kdysi přisouzen moravský původ, je znám jako spolupracovník Mikuláše Konáče z Hodiškova.

Oba připravili dnes nedochovanou českou verzi Beroaldova přepracování Boccacciovy Historie o nešťastné lásce dvou zamilovaných (Praha 1507). Historie se pak v 16. a 17. století tiskla jako knížka lidového čtení o smutném skončení Gviškarda a Sigismundy. K dalším společným tiskům Wolfa a Konáče patří Sedm žalmuov kajících Francisca Petrarcy (Praha 1507) a dva Lucianovy dialogy se společným názvem O najbiednějším stavu velikých pánuov (Praha 1507). Explicit dialogů zní „Nicolaus de Lacu et Johannes Wolff impresserunt“, a svědčí tak o rovnosti partnerů. Konáčovým písmem byl tištěn i jednolist „Hádání Smrti s člověkem“ (Praha? ca 1507). Do jaké míry se Wolf angažoval zde, nevíme, poněvadž zpívaný dialog je dochován pouze muzejním zlomkem bez impresorských údajů.

Dílna užívala švabach bez akcentů, který dle Zdeňka Václava Tobolky pocházel z Porýní. Tobolka dvojici Wolf-Konáč připisuje ještě tisky z let 1509 a 1511, ale o nich lze spolehlivě říci jen to, že pocházejí z dílny Konáčovy. Kdy a proč spolupráce mezi oběma řemeslníky skončila, nevíme.


Lit.: MARTÍNEK, J.: O tiskaři Píseckého překladu řeči k Démonikovi. Listy filologické 96, 1973, s. 47; TOBOLKA, Zd. V.: Šest tisků Mikuláše Konáče z Hodiškova a Jana Wolffa 1507-1511. Monumenta Bohemiae typographica 5. Praha 1928; URBÁNKOVÁ, E.: Neznámé dílo neznámého tiskaře. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků Státní knihovny ČSR 1/1. Praha 1971, s. 1-46.

Lex.: CHYBA 316 (totožný s Janem Moravem); JIREČEK 2. 330 (totožný s Janem Moravem).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.